Yog qualification by sudhir dave

Sr.No

Course Name Institution Days
1
  Siddha Samadhi Yog - s.s.y.
  Bhramarshi Prabhakar
  13
2
  Bhav Samadhi Training - s.s.y.
  Bhramarshi Prabhakar
  05
3
  Advance Meditation Course-I - s.s.y.
  Bhramarshi Prabhakar
  05
 
 
 
 
4
  Advance Meditation Course-II - s.s.y.
  Bhramarshi Prabhakar,
  10
5
  Holistic Life Style
  Prem Nirmal, Tao spiritual centre - thane,   India.
  02
6
  Energy Centres opening By Kriya yog
  Prem Nirmal, Tao,
  02
 
 
 
 
7
  Aura Workshop
  Prem Nirmal, Tao,
  02
8
  Astral Travel
  Prem Nirmal, Tao,
  15
9
  Swar yog [Nasal Breathing Science]
  Prem Nirmal, Tao,
  15
 
 
 
 
10
  Trick Shaivism
  Prem Nirmal, Tao,
  30
11
  Art of Thinking & Non Thinking
  Prem Nirmal, Tao,
  01
12
  Intuition Development
  Prem Nirmal, Tao,
  01
 
 
 
 
13
  Financial Freedom
  Prem Nirmal, Tao,
  01
14
  Time & Priority Management
  Prem Nirmal, Tao,
  01
15
  Essence of Tantric Sex
  Prem Nirmal, Tao,
  01
 
 
 
 
16
  Self realisation, [Atma vyapti]
  Prem Nirmal, Tao,
  10
17
  Energy centres [Chakra] [Seeing with   necked eyes]
  Prem Nirmal, Tao,
  02
18
  Universal man [Vishva nar vidhya]
  Prem Nirmal, Tao,
  01
 
 
 
 
19
  Five fire ceremony [Panchagni vidhya]
  Prem Nirmal, Tao,
  01
20
  Master training course
  Prem Nirmal, Tao,
  10
21
  Super conscious mind
  Prem Nirmal, Tao
  02
 
 
 
 
22
  Kundlini awakening
  Prem Nirmal, Tao,
  02
23
  Karma xalan
  Prem Nirmal, Tao
  
24
  Yog, pranayam – basic course.
  Swami ramdevji of Patanjali yog peeth (India)
  07
 
 
 
 
25
  Assistant Yog Teachers training Level - 1
  Swami ramdevji of Patanjali yog peeth (uk)   trust
  03
26
  Assistant Yog Teachers training Level - 2
  Swami ramdevji of Patanjali yog peeth (uk)   trust
  10
27
  A.S.P.
  Paramhans nityanand
  02
 
 
 
 
28
  N. S. P.
  Paramhans nityanand
  02
29
  Meditation
  Osho - Poone
  03
30
  Meditation
  Osho - Tithal
  03
 
 
 
 
31
  Mediation
  Osho - Panvel
  05
32
  Rajyog meditation
  Brahma kumaris - India
  07
33
  Mind power
  Brahma kumaris - uk
  04
 
 
 
 
34
  Dynamic yog.
  Dr. Sneh desai - Mumbai.
  04
35
  Power of subconscious mind
  Dr. Sneh desai - Mumbai.
  02
36
  Yog and health
  Dr. hasmukh vaghela
  04
 
 
 
 
37
  Mind power
  Dr. hasmukh vaghela
  02
38
  Kundlini Awakening
  Vibhakar Pandya
  03
39
  Energy Centres opening, balancing By tantra yog & mantra yog
  Akshar Swami
  04
 
 
 
 
40
  Aan – apan - sati Meditation
  Maharshi patri
  01
41
  Past Life Regression
  Maharshi patri, Renuka
  01
42
  Vipatsyana
  Goenkaji
  10
 
 
 
 
43
  Art of living
  S.S. Ravi Shankar
  05
44
  Charan Vidhi
  Niru ma - Dada bhagwan vignan institution
  04
45
  Meditation
  Baba swami - uk
  07
 
 
 
 
46
  M. Patanjali yog foundation
  Acharya Karmaveerji
  07
47
  Yog sanskar varg.
  Ghantali mitra mandal - Thane
  30
48
  Yog - basic classes
  Vasant yog institute – chambur - Mumbai
  30
 
 
 
 
49
  Preksha dhyan
  Acharya tulsi
  10
50
  Sun [surya] yog
  Swami Uma Shankar
  01
51
  Yog, meditation and pranayam
  Yogi Shailendraji - Haridwar
  01
 
 
 
 
52
  Yog, diabetes and obesity workshop
  Patanjali yog peeth (U.K.)
  04