Inspiration and Blessings
SR NO.
Name of the Guru
1   Prem Nirmal

  Thane- Maharashtra
2   Rishi Prabhakar

  Thane - Maharashtra
3   Vibhakar Pandya

  Ahmadabad - Gujarat
        
4   Maharshi Patri

  Hyderabad - Andhra   Pradesh
5   Goenkaji - Vipatsyana.

  Nasik - Maharashtra
6   S.S. Ravi Shankar

  Mumbai - Maharashtra
        
7   Osho

  Pune - Maharashtra
8   Niruma

  Dada bhagwan - Gujarat
9   Swami Ramdev

  Kankhal - Uttarakhand
        
10   Acharya Karmaveerji

  Lonavala - Maharashtra
11   Acharya Tulsi

  Rajasthan
12   Paramhans Nityanand

  Bangalore - Karnataka
        
13   Swami Hardas

  Pune - Maharashtra
14   Brahmakumari

  Leicester - U K
15   Sneh Desai

  Ahmadabad - Gujarat
        
16   Swami Akartanandji

  Rishikesh - Uttarakhand
17   Dada Gawand

  Thane - Maharashtra
18   Haribhai Kothari.

  Mumbai - Maharashtra
        
19   Muni kirti Chandraji

  Tithal - Gujarat
20   Muni Jinchandraji

  Tithal - Gujarat
21   Swami Vithal

  Mumbai - Maharashtra
        
22   Devshankar Dadaji

  Gujarat
23   Many unknown yogi

  Himalaya
24   jagatguru Shankracharya

  Dwarka - Gujarat
25   Ramesh Oza

  Mumbai